Odlingar säsongen 2017-2018

På Nirsgården odlas som sagt spannmål  och potatis på 130 ha, där potatisen ekonomiskt är huvudgrödan. För innevarande säsong 2018-2019  odlas den på ca 32 ha varav 7 ha ekologiskt.Övrig mark sås med spannmål; havre, korn och raps upp till totalarealen 135 ha. Odlingarna är miljöcertifierade enl. Svenskt Sigill.

Odlingarna utom 7 ha odlas på konventionellt sätt med handelsgödsel och vid behov kemisk bekämpning av ogräs- och svampsjukdomar. Den ekologiska delen gödslas med "ecoväx", ett kravgodkänt naturgödselmedel. Ogräset bekämpas mekaniskt med harvning och radhackning.

Potatislanden vårplöjs när marken bär, fräses med en radfräs och får värmas av vårsolen innan sättningen påbörjas. Marktemperaturen bör då vara minst 8 grader. Sättningen sker med en fyraradig kombisättare där gödningen placeras i lämplig närhet till sättknölen, ca 2 cm under potatisen som bör ha 10 cm lucker jord över sig. En första ogräsharvning sker inom 7-10 dagar då de spirande ogräsen lätt bekämpas och innan groddarna visar sig över ytan. Slutkupning sker i ett tidigt skede, om möjligt innan plantorna bryter upp ur jorden. Om ogräsförekomsten ändå är för stor får kemisk bekämpning tillämpas. Odlingen får nu utvecklas. Vid allt för torr väderlek bevattnas landen där så är möjligt. Ett gissel i all potatisodling är när bladmögel angriper blasten som vissnar och tillväxten avbryts. Sporer från bladmöglet kan sippra ner till potatisen som angrips av brunröta. Därför måste känsliga potatissorter som King Edvard, Sava m.fl. skyddas med kemisk bekämpning 2-4 ggr beroende på väderlek, ju varmare och fuktigare ju högre smit,totryck.

Sorter som  odlas säsongen 2018-2019 är King Edvard, Sava, Ballerina. Melody, Folva  och Solist. De ekologiska sorterna är  Connect, Maestro. Nya sorter prövas kontinuerligt - Santera, Lucera, Taiysya, Anouk.

Provtagning och skördeuppskattning